SIEM and BIG DATA

הארגון מעביר כל הזמן מידע ממקום אחד לאחר ולכן בכל רגע יש לבחון את כל ההקשרים והנסיבות למעבר הנתונים. אנליזה של כמות גדולה של מידע היא עבודה מתמדת של המערכת אשר בוחנת האם הפעולה שבוצעה היא תקינה או האם מדובר בניסיון פריצה והאם ישנו גורם מאיים שמנסה לפגוע בארגון דרך אותן מערכות שדרכן המידע עובר.

מערכי Security Incident and Event Management (SIEM) כוללים איסוף מידע רב ממקומות שונים בארגון לרבות איסוף אירועים ונתונים מתוך הרשת הארגונית (משתמשים, ענן ועוד). במסגרת הפעילות ננתח את המידע, נבצע קורלציה בין אירועים שונים ונבחן סיטואציות שמתקיימות בארגון ואת תקינותם. בתהליך אנו מאפיינים ומקימים את המערך, מחברים לתהליך צוות SOC ומלווים אותו בבחינה ותחקור התוצרים בשלב הראשוני. לאחר סיום הפרוייקט ניהול מערך ה SIEM עובר לצוות, עם או בלי תמיכה וליווי שלנו, לבחירת הארגון.

אבטחת הארגון חייבת לראות את התמונה הרחבה ולהתייחס אל כל המידע ובממדים של היום מדובר על BIG DATA analysis. כדי להגן על הארגון וכל המידע שעובר בו, נטמיע מערכות ייעודיות, נדמה את סביבת הארגון, נתחיל לפעול ואז נאסוף ונבחן את המידע כדי לקבל פידבק על כל המתרחש בו.

 

התמודדות עם גורמים עויינים מחייבת כלים יעילים

הגנה על הארגון מתבצעת בעזרת כלים יעילים שאוספים את המידע הרב שעובר בו ושיכולות להתריע על כשלים עתידיים. המערכות המתקדמות מאפשרות לנו לראות את התמונה המלאה ואת החולשות שעלולות להיות בכל הקשור למידע שקיים בארגון.

Safeway מטמיעה את המערכות הנכונות שיכולות לאסוף ולנתח בו זמנית מידע רב. לאחר מכן מדמה את הפעילות המתקיימת, מנתחת אותה ומקימה את מערך ההגנה הנכון ביותר לארגון, בהתבסס על מידע מהימן. פתרונות אלו מאפשרים לארגון להימנע ולהתמודד עם סיכוני סייבר מתקדמים.

Safeway מספקת פתרונות בהתאם לצורכי הארגון:

SIEM

SandBox

Big data analysis

גלילה למעלה